دوره VIP حضوری MATRIX plus چرتکه
اصفهان و تهران

کلاس های حضوری ماتریکس پلاس چرتکه 

مقالات تخصصی فارکس رو امتحان کن!

دانشجویان کلاس های حضوری فارکس درباره ما چه می گویند؟

سعید قربانی-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

مسیح توکلی-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

امیر محمد بهاءلو-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

فاطمه کارگران-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

محمدرضا سلامی زاده-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

مرجان پورجم-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

علیرضا ترکش اصفهانی-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس

زهرا گشتاسبی-دانشجوی دوره حضوری ماتریکس پلاس