تحلیل سهام ستران، های وب، لابسا، کالا، وبیمه، ذوب، پلاسک، خنصیر، خاهن