دوره های آموزشی

ورود ۷ ساعته به بورس

۲۹۹,۰۰۰ تومان

تجهیزات فیزیکی

ولت لجر نانو اس فرانسوی

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان