راهکار های پیشرفته جبران ضرر

در این روز های منفی و پر استرس که احتمالا سبدی قرمز رنگ دارید، ما با وبینار “راهکار های پیشرفته جبران ضرر” سعی کرده ایم در کنار هم، تکنیک های جدیدی برای جبران ضرر و مدیریت بحران در این شرایط ارائه دهیم.