آموزش فارکس

در این آزمون شما باید به ده سوال پاسخ دهید.

  مدت آزمون 7 دقیقه است.

شرط قبولی در آزمون پاسخ صحیح به 8 سوال می باشد.

سوالات این آزمون از محتوای قسمت 11 تا 15 دوره ماتریکس طراحی شده است.

20ستاپ معاملاتی سودساز
براساس ICT 

دوره تخصصی حضوری
اصفهان و تهران

اگر اطلاعات تان درباره درآمد دلاری “صفر” است:

ماهانه 6 درصد سود
کاملا “رایگان”

{"content":[{"id":"60ea6707","settings":{"content_width":{"unit":"px","size":"1200","sizes":[]},"height":"min-height","custom_height":{"unit":"px","size":967,"sizes":[]},"structure":"20","background_background":"gradient","background_color":"#0700dd","background_color_b":"#00f2ff","background_color_b_stop":{"unit":"%","size":"89","sizes":[]},"background_gradient_angle":{"unit":"deg","size":"130","sizes":[]},"background_overlay_background":"classic","background_overlay_image":{"id":"26841","url":"https:\/\/chortkee.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/BG-HomePage-High.png"},"background_overlay_position":"center center","background_overlay_xpos":{"unit":"px","size":"-133","sizes":[]},"background_overlay_ypos":{"unit":"px","size":"-89","sizes":[]},"background_overlay_repeat":"no-repeat","background_overlay_size":"cover","background_overlay_opacity":{"unit":"px","size":"0.15","sizes":[]},"shape_divider_bottom":"waves","shape_divider_bottom_width":{"unit":"%","size":"260","sizes":[]},"shape_divider_bottom_height":{"unit":"px","size":"120","sizes":[]},"shape_divider_bottom_flip":"yes","custom_height_tablet":{"unit":"px","size":"770","sizes":[]},"shape_divider_bottom_height_tablet":{"unit":"px","size":"120","sizes":[]},"margin":{"unit":"px","top":"-157","right":0,"bottom":"0","left":0,"isLinked":""},"margin_mobile":{"unit":"%","top":"","right":"0","bottom":"","left":"0","isLinked":"1"},"padding_tablet":{"unit":"%","top":"0","right":"5","bottom":"0","left":"5","isLinked":""},"padding_mobile":{"unit":"%","top":"33","right":"5","bottom":"0","left":"5","isLinked":""},"_title":"Hero","background_overlay_position_tablet":"center right","display_condition_list":[{"display_condition_login_status":"subscriber","_id":"6aa8eaa","display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[{"id":"42343ef1","settings":{"_column_size":"50","_inline_size":41.337,"content_position":"center","margin_mobile":{"unit":"%","top":"2","right":"0","bottom":"0","left":"0","isLinked":""},"padding_tablet":{"unit":"%","top":"5","right":"5","bottom":"5","left":"5","isLinked":"1"},"_title":"Image Column","display_condition_list":[{"display_condition_login_status":"subscriber","_id":"831345b","display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}],"padding_mobile":{"unit":"px","top":"0","right":"0","bottom":"0","left":"0","isLinked":true}},"elements":[{"id":"28fe6026","settings":{"image":{"id":32704,"url":"https:\/\/chortkee.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/photo_2022-01-29_02-12-57.jpg","alt":"\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0641\u0627\u0631\u06a9\u0633","source":"library"},"image_size":"medium_large","image_border_radius":{"unit":"px","top":"300","right":"100","bottom":"100","left":"100","isLinked":""},"image_box_shadow_box_shadow_type":"yes","image_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":"0","vertical":"0","blur":"30","spread":"0","color":"rgba(0,0,0,0.12)"},"_margin":{"unit":"%","top":"0","right":"0","bottom":"-50","left":"0","isLinked":""},"_element_custom_width":{"unit":"px","size":"540","sizes":[]},"_offset_x":{"size":"0","unit":"px"},"_offset_y":{"size":"0","unit":"px"},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"0","right":"0","bottom":"-100","left":"0","isLinked":""},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"75","right":"0","bottom":"-57","left":"0","isLinked":""},"motion_fx_motion_fx_scrolling":"yes","motion_fx_translateY_effect":"yes","motion_fx_translateY_speed":{"unit":"px","size":"1","sizes":[]},"width_tablet":{"unit":"%","size":"100","sizes":[]},"_animation":"none","motion_fx_translateX_direction":"negative","motion_fx_opacity_direction":"in-out","motion_fx_rotateZ_speed":{"unit":"px","size":"0.5","sizes":[]},"motion_fx_rotateZ_affectedRange":{"unit":"%","size":"","sizes":{"start":"39","end":"100"}},"motion_fx_scale_direction":"in-out","motion_fx_transform_origin_x":"left","motion_fx_transform_origin_y":"top","display_condition_list":[{"display_condition_login_status":"subscriber","_id":"bb2b74f","display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}],"width_mobile":{"unit":"%","size":56,"sizes":[]}},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"image","elType":"widget"}],"isInner":"","elType":"column"},{"id":"67dd2f67","settings":{"_column_size":"50","_inline_size":58.663,"padding_tablet":{"unit":"px","top":"5","right":"5","bottom":"5","left":"5","isLinked":"1"},"content_position":"center","margin":{"unit":"px","top":"40","right":"0","bottom":"0","left":"0","isLinked":""},"_title":"Content Column","display_condition_list":[{"display_condition_login_status":"subscriber","_id":"e60b899","display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}],"margin_mobile":{"unit":"px","top":"41","right":"41","bottom":"41","left":"41","isLinked":true}},"elements":[{"id":"43087b0","settings":{"title":"\u0628\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0633\u0648\u0645 \u0645\u0627\u062a\u0631\u06cc\u06a9\u0633 \u0686\u0631\u062a\u06a9\u0647 \n\u062e\u0648\u0634 \u0622\u0645\u062f\u06cc\u062f!","title_color":"#F8F6F4","typography_typography":"custom","typography_font_family":"Varela Round","typography_font_size":{"unit":"px","size":"45","sizes":[]},"typography_font_weight":"300","typography_line_height":{"unit":"em","size":"1.2","sizes":[]},"align_mobile":"center","typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":"40","sizes":[]},"typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":"30","sizes":[]},"typography_text_transform":"capitalize","display_condition_list":[{"display_condition_login_status":"subscriber","_id":"564f35a","display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}],"align":"center","link":{"url":"https:\/\/chortkee.com\/mqz3\/","is_external":"","nofollow":"","custom_attributes":""}},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"heading","elType":"widget"},{"id":"6586a479","settings":{"editor":"

\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u062f\u0647 \u0633\u0648\u0627\u0644 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0647\u06cc\u062f.<\/p>

\u00a0 \u0645\u062f\u062a \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 7 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0633\u062a.<\/p>

\u0634\u0631\u0637 \u0642\u0628\u0648\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0635\u062d\u06cc\u062d \u0628\u0647 8 \u0633\u0648\u0627\u0644 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.<\/p>

\u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a 11 \u062a\u0627 15 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0645\u0627\u062a\u0631\u06cc\u06a9\u0633 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.<\/p>","text_color":"#ffffff","typography_typography":"custom","typography_font_family":"\u062f\u0627\u0646\u0627","typography_font_weight":"200","align_mobile":"center","typography_font_size":{"unit":"px","size":"16","sizes":[]},"typography_line_height":{"unit":"em","size":"1.4","sizes":[]},"display_condition_list":[{"display_condition_login_status":"subscriber","_id":"d88e218","display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}],"align":"center"},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"text-editor","elType":"widget"},{"id":"59c35c9a","settings":{"text":"\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0633\u0648\u0645","link":{"url":"https:\/\/chortkee.com\/matrix_quiz3\/","is_external":"","nofollow":""},"size":"lg","selected_icon":{"value":"fas fa-arrow-down","library":"fa-solid"},"icon_align":"right","icon_indent":{"unit":"px","size":10,"sizes":[]},"typography_typography":"custom","typography_font_family":"\u062f\u0627\u0646\u0627","typography_font_size":{"unit":"px","size":15,"sizes":[]},"typography_font_weight":"500","typography_text_transform":"capitalize","button_text_color":"#000000","background_color":"#f7bd41","button_background_hover_color":"#4632da","border_radius":{"unit":"px","top":"30","right":"30","bottom":"30","left":"30","isLinked":true},"button_box_shadow_box_shadow_type":"yes","button_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":30,"spread":0,"color":"rgba(53,56,240,0.5)"},"align_mobile":"center","display_condition_list":[{"display_condition_login_status":"subscriber","_id":"0d74cd0","display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}],"align":"right","hover_color":"#FFFFFF","_animation":"shake"},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"button","elType":"widget"}],"isInner":false,"elType":"column"}],"isInner":"","elType":"section"},{"id":"74c311d9","settings":{"layout":"full_width","content_width":{"unit":"px","size":650,"sizes":[]},"height":"min-height","custom_height":{"unit":"px","size":150,"sizes":[]},"structure":"40","background_background":"classic","background_color":"#282730","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"44ecd91","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[{"id":"a58012f","settings":{"_column_size":25,"_inline_size":null,"content_position":"center","align":"center","space_between_widgets":-12,"display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"5ce66c6","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[{"id":"286ecf6e","settings":{"editor":"

20\u0633\u062a\u0627\u067e \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062a\u06cc \u0633\u0648\u062f\u0633\u0627\u0632
\u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 ICT <\/p>","align":"center","text_color":"#FBF8F8","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"c77f4b5","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"text-editor","elType":"widget"},{"id":"381def0","settings":{"text":"\u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062a\u06cc","link":{"url":"https:\/\/chortkee.com\/forex-strategy\/","is_external":"","nofollow":"","custom_attributes":""},"align":"center","typography_typography":"custom","typography_font_weight":"bold","button_text_color":"#000000","background_color":"#FBC223","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"688ac40","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"button","elType":"widget"}],"isInner":false,"elType":"column"},{"id":"32ceed5","settings":{"_column_size":25,"_inline_size":null,"space_between_widgets":-12,"display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"5ce66c6","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[{"id":"41014bfa","settings":{"editor":"

\u062f\u0648\u0631\u0647 \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc
\u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646<\/p>","align":"center","text_color":"#FBF8F8","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"c77f4b5","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"text-editor","elType":"widget"},{"id":"92c83db","settings":{"text":"\u062f\u0648\u0631\u0647 \u0641\u0627\u0631\u06a9\u0633 \u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646","link":{"url":"https:\/\/chortkee.com\/forex_isfahan\/","is_external":"","nofollow":"","custom_attributes":""},"align":"center","typography_typography":"custom","typography_font_weight":"bold","button_text_color":"#000000","background_color":"#FBC223","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"688ac40","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"button","elType":"widget"}],"isInner":false,"elType":"column"},{"id":"4930ff8e","settings":{"_column_size":25,"_inline_size":null,"space_between_widgets":-12,"display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"5ce66c6","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[{"id":"2f1a1c3c","settings":{"editor":"

\u0627\u06af\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631\u06cc \"\u0635\u0641\u0631\" \u0627\u0633\u062a:<\/p>","align":"center","text_color":"#FBF8F8","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"c77f4b5","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"text-editor","elType":"widget"},{"id":"4b2e62f1","settings":{"text":"\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0641\u0627\u0631\u06a9\u0633","link":{"url":"https:\/\/chortkee.com\/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3\/","is_external":"","nofollow":"","custom_attributes":""},"align":"center","typography_typography":"custom","typography_font_weight":"bold","button_text_color":"#000000","background_color":"#FBC223","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"688ac40","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"button","elType":"widget"}],"isInner":false,"elType":"column"},{"id":"9fc5453","settings":{"_column_size":25,"_inline_size":null,"space_between_widgets":-12,"display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"5ce66c6","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[{"id":"73de0399","settings":{"editor":"

\u0645\u0627\u0647\u0627\u0646\u0647 6 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0633\u0648\u062f
\u06a9\u0627\u0645\u0644\u0627 \"\u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646\"<\/p>","align":"center","text_color":"#FBF8F8","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"c77f4b5","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"text-editor","elType":"widget"},{"id":"4c2771af","settings":{"text":"\u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631\u06cc \u0641\u0627\u0631\u06a9\u0633","link":{"url":"https:\/\/chortkee.com\/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3\/","is_external":"","nofollow":"","custom_attributes":""},"align":"center","typography_typography":"custom","typography_font_weight":"bold","button_text_color":"#000000","background_color":"#FBC223","display_condition_list":[{"display_condition_key":"role","display_condition_operator":"is","display_condition_login_status":"subscriber","_id":"688ac40","display_condition_operator_advanced_date":"less","display_condition_date":"14-09-2022","display_condition_day":"monday","display_condition_role":"subscriber","display_condition_browser":"chrome","display_condition_operating_system":"mac_os","display_condition_date_range":"14-09-2022 to 16-09-2022","display_condition_page":"","display_condition_post":"","display_condition_static_page":"home","display_condition_time_span_start":"10:00","display_condition_time_span_end":"11:00","display_condition_visitor_type":"new","display_condition_request_parameter_key":"","display_condition_request_parameter_value":"","display_condition_advanced_date":"14-09-2022","display_condition_geolocation":"","display_condition_acf_text_key":"","display_condition_acf_text_value":""}]},"elements":[],"isInner":false,"widgetType":"button","elType":"widget"}],"isInner":false,"elType":"column"}],"isInner":false,"elType":"section"}],"page_settings":[],"version":"0.4","title":"\u0641\u0631\u0627\u0686\u0627\u0631\u062a \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a","type":"page"}